card

2018

Гол үйл явдлууд

2017

"Шүүх ба арбитрын харилцан ажиллагаа: Тулгарч буй асуудлууд" сэдэвт олон улсын симпозиум ба бусад үйл ажиллагаа

2016

"Хүний эрхийг олон улсад сурталчлах нь Солонгосын Хүний эрхийн үндэсний комиссун үүрэг роль" семинарын эргэн тойронд

2015

"Байгаль орчныг хамгаалахад хүний эрхэд суурилсан арга зүйг хэрэглэх нь" сэдэвт семинар

2014

"Чөлөөт Худалдааны хэлэлцээрийн эдийн засов эрх зүйн үр дагавар" сэдэвт олон улсын семинар

2012-2013

Зөвлөхүүдийн анхны айлчлал

Contact Seller